စိတ္​ညစ္​တိုင္​း ဖတ္​ပါ

စိတ္​ညစ္​တိုင္​း ဖတ္​ပါ
(၁) အတင္း ေျပာခံရျခင္းသည္” အၿမဲသတိရေနေ သာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၂) ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းသည္”ေကာင္းျမတ္သူ ဟု သတ္မွတ္ေသာေ ၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၃) ဆန္႔က်င္ခံ ရျခင္းသည္” မၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၄) မေပါင္းေဖာ္လိုျခင္းသည္” မနာလို ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၅) မနာလို ျခင္းသည္” ေအာင္ျမင္ေသာေ ၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၆) မုန္းတီး ခံရျခင္းသည္” အၾကံထေျမာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၇) ခနဲ႔ခံရျခင္းသည္” ထက္ျမတ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၈) ေဘးဖယ္ခံရျခင္းသည္” လူႀကီး လူေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၉) အားမလို အားမရျဖစ္ျခင္းသည္” အတြင္းက်က် မသိေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁ဝ) အထင္လြဲ ခံရျခင္းသည္” အလုပ္မ်ားမ်ား လုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၁၁) ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္​ ခံရျခင္းသည္” ေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁၂) သူတပါးႏွင့္ ရန္တိုက္ခံရျခင္းသည္” ေမတၱာထားတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁၃)နာမည္ဖ်က္ၾကျခင္းသည္” နာမည္ေက်ာ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁၄) အျပစ္တင္ၾကျခင္းသည္” သူတပါးခ်ီးက်ဴးခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၁၅) ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကျခင္းသည္” သင့္ရာထူူး ျမင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁၆) အစစ္ေဆးခံရျခင္းသည္” ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၁၇) သြန္သင္ဆံုးမျခင္းသည္” ေစတနာထားတတ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခြက္ဒစ္ေပးပါသည္။