ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေျခဖဝါးေတာ္တြင္ ပါရွိသည့္ (၁၀၈) ကြက္စက္လကၡဏာေတာ္မ်ား အေၾကာင္း

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္ႏွစ္ျပင္၌ (၁၀၈) ကြက္စီေသာ စက္လကၡဏာတို႔သည္ ထင္ကုန္၏။ ထို(၁၀၈)ကြက္ေသာ လကၡဏာေတာ္တို႔သည္ ေလာကသံုးပါးကို သရုပ္ေဖၚ၍ တည္ကုန္၏။

၎ (၁၀၈) ကြက္တို႔တြင္ ဩကာသေလာကကို သရုပ္ေဖၚ၍ အကြက္ေပါင္း (၅၉) ကြက္၊ သတၱေလာကကို သရုပ္ေဖာ္၍ (၂၁) ကြက္ႏွင့္ သခၤါရေလာကကို သရုပ္ေဖၚ၍ (၂၈) ကြက္ရွိကုန္၏။

သေဘာကား ေလာကသံုးပါး သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္၌ ရွိသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကသံုးပါးထက္ ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထို လကၡဏာတို႔သည္ ဖြါးေတာ္မူခါစကပင္ ပါရွိေလသည္။

တစ္ရာ့ရွစ္ေယာက္ကုန္ ေသာ ပုဏၰားတို႔အနက္ ရွစ္ဦးတို႔သည္ ဘုရားေလာင္း သူငယ္၏ ျမတ္ေသာ လကၡဏာေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းကို ၾကည့္၍ ပထမပုဏၰား ခုႏွစ္ဦးမွစ၍ ဘုရား ေသာ္လည္းေကာင္း၊

စႀကၤာမင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္မည္ဟု ဆိုကုန္၏။ ေကာ႑ညႏြယ္ဖြါး သုဒတၱ ပုဏၰားငယ္ တစ္ဦးတည္းမွ “ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္လတၱံ႔ ” ဟု တစ္ခြန္းတည္း ေဟာဆိုသည္။

အေၾကာင္းမွာ..ဘုရားေလာင္း၏ ေျခေတာ္ျပင္ လကၡဏာ အစဥ္၀ယ္ စႀကၤာမင္းပံု ပါေလသည္။ စႀကၤာမင္းထက္ ျမတ္သည္ကား ေလာကသံုးပါးတြင္ “ဘုရား ” သာလွ်င္ ရွိေပသတည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤ လကၡဏာ (၁၀၈) ပါးကို ဖူးျမင္ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တိေလာကဂၢ ေလာကသံုးပါးထက္ ျမင့္ျမတ္ေသာဂုဏ္ တိေလာကႏၶဂူ ေလာကသံုးပါးမွ လြန္ေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဂုဏ္ႏွင့္ေလာက၀ိဒူ ေလာကသံုးပါးကို အၾကြင္းမရွိ သိေတာ္မူေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ႏွလံုးသြင္း၍ ဖူးျမင္ၾကကုန္ရာသတည္း။ ။

“ (၁၀၈) ကြက္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ား” ၁။- လွံမ၊ ၂။- အိမ္မြန္ ၃။- ဇလပ္ပန္း၊ ၄။- လည္ေရးသံုးဆင့္၊ ၅။- ဦးေဆာက္ပန္း၊ ၆။ ထမင္းပြဲ ၊ ၇။ အင္ပ်ဥ၊္ ၈။ ခၽြန္းေတာင္းလက္နက္၊ ၉။ ျပသာဒ္၊ ၁၀ ။

တုရိုက္တိုင္၊ ၁၁ ။ ထီးျဖဴ ၊ ၁၂။ သံလွ်က၊္ ၁၃ ။ ထန္းရြက္ယပ္၊ ၁၄ ။ ဥေဒါင္းၿမီးစီးယပ္၊ ၁၅ ။ စာမရီယပ၊္ ၁၆ ။ သင္းက်စ္ ၊ ၁၇ ။ ပတၱျမား၊ ၁၈။ သပိတ္၊ ၁၉။ မုေလးပန္းဆိုင္း၊

၂၀။ ၾကာညိဳ ၊ ၂၁။ ၾကာနီ ၊ ၂၂။ ပဒုမၼာၾကာ၊ ၂၃။ ၾကာျဖဴ ၊ ၂၄။ ၾကာပုဏၰားရိတ္၊ ၂၅။ ျပည့္ေသာအိုး ၊ ၂၆။ ျပည့္ေသာဖလား ၊ ၂၇။ သမုဒၵရာ၊

၂၈။- စႀကၤာ၀ဠာေတာင္၊ ၂၉။ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္၊ ၃၀။ ေမရုေတာင္၊ ၃၁။ ေန၀န္း ၊ ၃၂။ လ၀န္း ၊ ၃၃။ နကၡတ္တာရာမ်ား၊ ၃၄။ ဇဗၺဳဒိပ္ကၽြန္း(ေတာင္ကၽြန္း) ၃၅။ အေရွ ့ကၽြန္း၊ ၃၆။

ေျမာက္ကၽြန္း၊ ၃၇။ အေနာက္ကၽြန္း၊ ၃၈။ ကၽြန္းငယ္ႏွစ္ေထာင္၊ ၃၉။ စႀကၤာမင္း၊ ၄၀။ ခရုသင္း ၊ ၄၁။ ေရႊငါးၾကင္း အစံု၊ ၄၂။ စစ္လက္နက္၊ ၄၃။ သီတာခုႏွစ္တန္၊

၄၄။ သီတာခုႏွစ္တန္၊ ၄၅။ သီတာခုႏွစ္တန္၊ ၄၆။ သီတာခုႏွစ္တန္၊ ၄၇။ သီတာခုႏွစ္တန္၊ ၄၈။ သီတာခုႏွစ္တန္၊ ၄၉။ သီတာခုႏွစ္တန္၊ ၅၀။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊

၅၁။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊ ၅၂။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊ ၅၃။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊ ၅၄။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊၅၅။- ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊ ၅၆။ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊ ၅၇။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊ ၅၈။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊ ၅၉။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊

၆၀။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊ ၆၁။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊ ၆၂။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊ ၆၃။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊ ၆၄။ ဂဠဳန္မင္း၊ ၆၅။ မိေက်ာင္းမင္း၊ ၆၆။ တံခြန္ကုကၠား၊ ၆၇။ ေရႊထမ္းစင္၊ ၆၈။

ေကလာသေတာင္၊ ၆၉။ ျခေသၤ့မင္း၊ ၇၀။ က်ားမင္း၊ ၇၁။ ၀လာဟကျမင္းမင္း၊ ၇၂။ ဥေပါသထ၊ ၇၃၊ နဂါးမင္း၊ ၇၄။ ဟသၤာမင္း၊ ၇၅။ ဥသဘႏြားမင္း၊ ၇၆။ ဧရာ၀ဏ္ဆင္မင္း၊ ၇၇။ ေရႊမကာရ္း၊ ၇၈။ မုခ္ေလးခုႏွင့္ေရႊေလွ၊ ၇၉။ ႏို႔စို႔သားအမိ၊ ၈၀။ ကိႏၵရာဖို၊ ၈၁။ ကိႏၵရီမ၊

၈၂။- ကရ၀ိတ္ငွက္မင္း၊ ၈၃။ ဥေဒါင္းငွက္မင္း၊ ၈၄။ ႀကိဳးၾကာငွက္၊ ၈၅။ စကၠ၀တ္ငွက္မင္း၊ ၈၆။ ဇီ၀ဇိုးငွက္မင္း၊ ၈၇။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ၈၈။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊

၈၉။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ၉၀။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ၉၁။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ၉၂။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊ ၉၃။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၉၄။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၉၅။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၉၆။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၉၇။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၉၈။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊

၉၉။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၀။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၁။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၂။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၃။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၄။

ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၅။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၆။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၇။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊ ၁၀၈။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု.

(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္ထပ္ႀကီး ဘုရားမွ မွတ္တမ္းယူ ေရးသားပါသည္။)