အလုပ္အကိုင္္အထိိအခိုက္္ျဖစ္ေအာင္… ေႏွာင္႔ယွက္္သူ ..ကိုယ္္နဲ႔မဆင္မေျပျဖစ္ေနသူမ်ားကို ေရျဖင္႔ ေမတၱာပိုု႔နည္္း.. “

ေ ရေမတၱာပိို႔နည္း…
လက္ေ တြ႕ နည္းေကာင္း တစ္ခုေပး မည္ ။ အကယ္ ၍ စိတ္အာ႐ုံညႇတ္ၿပီး ေမတၱာပို႔ေပးေန႐ုံံသက္သက္ျဖင္႕ ထိုသူ ၏ ရန္မူေနျခင္း ကိစၥ အျမန္ ေျပေအးသြားမည္ မထင္ရၾလႇင္ ေရေမတၱာပို႔ယူပါ ၊

နည္းမြာ မိမိိအလိုရြိသူကို ရည္မြတ္၍ သန္႕ရြင္းေသာ ေရဖန္ခြက္တစ္ခုတြင္ ေၾကာက္ခဲေကလး တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေ်ခာင္းေကလး တစ္ခုျဖစ္ေစစိမ္ထားပါသူ၏စိတ္ႏြလုံး ေရကဲ့သို႔ ေအးခ်မ္းသြားပါေစ ဟူ၍ လြိဳက္လြဲစြာ ေမတၱာပို႔လြြတ္ေနပါ။

“သူ႔စိတ္ ပူဆာေနျခင္း ေအးခ်မ္းသြားဖို႔ ငါ ေရစိမ္ထားလိုက္ၿပီ” ဟူ၍ မိမိစိတ္ကိုလည္း ရြင္းရြင္းထားေနပါ၊ပူပန္ေသာကဝင္၍ လႈပ္ရြား ေန၍ မရပါ။

သူ႔ကို ငါ ဒုကၡေမရာက္ေစလိုပါ၊ ငါလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ သူလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေနျမဲတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ သူ႔ကို ေရခြက္ထဲ ခၿစိမ္ထားလိုက္ၿပီ။ယုံၾကည္စြာ သူ စိတ္ေအးသြားၿပီ၊ သူ စိတ္ၾကည္ လင္သြားၿပီ၊သူငါ့ကိုရန္မူခ်င္စိတ္ ေ်ပာက္္လြင္႕ သြားၿပီ”-ဟု မိမိစိတ္က သိေနပါ။

တကယ္္ ခ်မ္းသာ ေစလိုေသာ စိတ္ရင္း ေစတနာ ထား၍ ေပးေနပါ။ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ထိုအၿခိန္ပိုင္းတြင္ မူေျပာင္း လာပုံ ေတြ႕ရမည္။

သူ၏စိတ္ထဲတြင္ မိမိက ပို႔လြြတ္ေပးေနေသာ စိတ္တန္ခိုးေၾကာင္႕ ပူဆာဆူပြက္ေနခဲ့ၿပီးေသာ သူ၏ ေဒါသစိတ္်မား တျဖည္းျဖည္း ေျပေအးသြားလိမ္႕မည္။

တစ္ဆက္တည္းမြာပင္ မိမိေအပၚ သနားစိတ္ဝင္္လာမည္။ ဆက္လက္၍ ခ်စ္ခင္စိတ္ ေျပာင္းဝင္လာလိမ္႕မည္။ ခ်စ္ခင္စိတ္ေရာက္ခဲ့ၾလႇင္ မိမိကို ျမတ္နိုးဖြယ္ရာအျဖစ္္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာ စိတ္ဝင္စားျခင္း ျဖစ္ေပၚေန ေတာင္းပန္လာလိမ္႕မည္။

ထိုေနာက္ သူ ေျပာမြား, ဆိုမြားရြိသ်မႇ ဝန္ၿခ အကယ္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ဝန္်ခေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း မိမိေအပၚ ဆက္လက္ ၍ ရန္မူေနျခင္း ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

မီးကို ေရႏြင္္႕ လုံေလာက္ေအာင္ ပက္ဖ်န္းထား လိုက္သကဲ့သို႔ ကိစၥၿပီး ေအးၿငိမ္းသြားလိမ္႕မည္။တစ္နည္းအားျဖင္႕ ထိုသူ အျခားသို႔ ေရြာင္ထြက္ သြားပုံကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ္႕မည္။

ဤေဖာ္ျပပါတို႔သည္္ လူ႔ေလာက၌ ေတြ႕ၾကဳံေလ့ရြိျခင္း ်မားတတ္ေသာေၾကာင္႕ ျပည္႕စုံေအာင္ ညႇြန္ၾကားေပးရ၏လုပ္ငန္းကိစၥ တစ္ခုခု၌ ေတြ႕ၾကဳံေရသာ အဆင္ မေျပမႈ, ေႏြာင္႕ယြက္မႈ ေအၾကာင္းခံေသာ ေႏြာင္႕ယြက္သူကိုျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး ေစသာကိစၥ ၿမိဳး၌ ေတြ႕ၾကဳံလာေရသာ ေႏြာင္႕ယြက္သူကိုျဖစ္ေစဘယ္ေနရာမဆို ေတြ႕ၾကဳံေလသ်မႇ ဤညႇြန္ၾကားခၾက္္ နည္းအတိုင္းသာလိုက္နာက်င့္သုံးပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ။

မိမိိ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ ခိုင္ျမဲေသာတန္ခိုးေၾကာင္္႕ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ၾကည္လင္ ေအးျမျခင္းအျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္လာရမည္။ေမတၱာစိတ္ လက္ကိုင္ထားသူသည္ ေနာက္ဆုံး၌ ေအာင္နိုင္မႈ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႇြန္ၾကားပါသည္။

အိမ္မြ စိတ္ေကာက္ၿပီးထြက္သြားသူကိုလည္း ဤ နည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ၊ ျပန္ေရာက္လာပါလိမ္႕မည္။ရဟန္း ေစသာ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢိဳလ္တို႔မည္္သည္ ေမတၱာတရားကို စိတ္ႏြလုံးသား၌ အျမဲ ကိန္းေအာင္းေနေစရ၏

တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေလာကဓံ တစ္စုံတစ္ခု ၾကဳံေတြ႕ရၾလႇင္္ ငါသည္ လူယုတ္မာမဟုတ္၊တရားႏြင္႕ ေ်ပာ္ေမြ႕ ေနသူတည္း၊ဘာေအၾကာင္းျဖစ္ေစ လူ႔ေလာကတစ္ခြင္္ က်င္လည္ေနရခိုက္အခါမြာ ေတြ႕ၾကဳံေရသာ ျပႆနာဟူသ်မႇကို ေမတၱာစက္ျဖင္႕ ေျဖရြင္းသြားမည္၊ ေမတၱာ တရားသာ လက္ကိုင္ထားသြားမည္ဟူ၍ ခိုင္ျမဲစြာ ႏြလုံး ပိုက္ထားရာ၏။

ေမတၱာကို ေအဖာ္ျပဳ၍ ေမတၱာတရား ရင္ဝယ္္ ပိုက္ထားၾလႇင္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေတြ႕ၾကဳံေရသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ အျမင္မြန္ရလာပါမည္။

မၾကာခင္ ေမတၱာထားသူဘက္က သူ၏ဆႏၵ ျပည္႕ဝ၍ ေအာင္နိုင္သူအျဖစ္ ေရာက္သြားရျမဲသာတည္း။အျမတ္ေတာင္ ထြက္သြားၾကရျမဲျဖစ္၏။ တရားေသဘာ၏ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ပုံကိုလည္း ယုံၾကည္မႈ ထားေနရာ၏။ ခိုင္ျမဲေသာ သဘာဝတည္း။

ေမတၱာတရား လက္ကိုင္မထားဘဲ မခံခ်င္စိတ္၊ သည္းမခံနိုင္စိတ္၊ ေဒါသ, မာန ေစသာ အျခားနည္းဆိုး လက္ကိုင္ထားၾလႇင္ မြားသြားေလၿပီဟူ၍သာ မြတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင္္႕ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္္းထက္ ေကာင္းေသာအရာ မြန္ေသာ အလုပ္ လူ႔ေလာကတစ္ခြင္မြာ ဘာမြမရြိိပါဘူးဟု ဤေဆာင္းပါးအစပိုင္း၌ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမတၱာတရား၏ ေကာင္းႀကိဳးကား ဤ်မႇသာမကပါ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းကိုပါ ေကာင္းႀကိဳးေပး၏။

နိဗၺာန္မေရသးခင္စပ္ၾကား သံသရာတစ္ခြင္ဝယ္္ ဘဝႀကီး, ဘဝငယ္ေတြ က်င္လည္၍ေနေရသးသ်မႇ

ကာလပတ္လုံး ေမတၱာတရားကို ျမဲၿမံစြာ ရင္ဝယ္ပိုက္ ထားသူမြာ ေသေရးအတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနေရး

အတြက္ကို လည္းေကာင္း ပူပန္ေၾကာင္႕ၾကမြ ေတြးေၾကာက္ ေနရန္ မရြိပါ။

ဤဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ ၾကည္လင္္ ခ်မ္းေျမ႕စြာသာ က်င္လည္ သြားေနရမည္သာတည္း၊ ေမကာင္းေသာ

ဘဝၿမိဳးသိို႔ ေရာက္လိမ္႕မည္မဟုတ္ပါ၊ သန္႕ရြင္းေသာ ၾကည္လင္ဖြယ္ရာရြိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူ႔ဘုံ၊
နတ္ဘုံ သုဂတိဘဝတို႔၌သာ က်င္လည္သြားလာေနရမည္မြာ အမြန္တည္း

ဤေသဘာသြား ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ယုံၾကည္ထားရ၏။ ထို႔ေၾကာင္႕ ေမတၱာတရားကိုသာ

စြဲစြဲျမဲျမဲ လက္ကိုင္ ထားေနၾကပါဟူ၍ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သတည္း။

စိတ္ထားေျဖာင္႕ေတာ့ အလုပ္ေျဖာင္႕၏။ အလုပ္ေျဖာင္႕ေတာ့ အႀကိဳးေျဖာင္႕၏။

(ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္္ ေရေမတၱာပြားနည္းမြ Mini Monk ်မႇေဝတင္ဆက္ပါသည္။ေမတၱာႏြလုံးကိုယ္စီသုံး က်င့္သုံးနိူင္ၾကပါေစ)